I agree...
Denny Shane = Denny Shane, Houston, TX eek