Một số sai lầm của người mua khi mua bất động sản

Hoạt động�mua bất động sản Đ� Nẵng hiện nay đang dần n�ng hơn bởi sự ph�t triển mọi mặt của nền kinh tế Đ� Nẵng. Việc tham gia v�o thị trường�Nha dat Da Nang cần phải được xem x�t nhiều yếu tố v� ph� hợp với xu thế ph�t triển, kh�ng n�n dựa theo những ti�u ch� cũ để đ�nh gi� bất động sản. Ch�nh v� thế, những�tin tức bất động sản về hoạt động mua bất động sản cần được giới đầu tư quan tâm.

Thứ nhất, người mua kh�ng ước lượng sẵn số tiền m� m�nh cần bỏ ra để c� thể�mua bất động sản. Nhiều người khi tham gia hoạt động mua bất động sản muốn mua một ng�i nh� tốt, vừa � nhưng gi� cả lại qu� cao, vượt qu� khả năng thanh to�n. L�c đ�, người mua phải vay mượn nhiều nơi v� vượt qu� dự định, nếu gặp rủi ro th� người mua kh� c� thể giải quyết v� dẫn đến việc mất khả năng chi trả. Để tr�nh trường hợp n�u tr�n, khi tham gia v�o thị trường�nha dat Da Nang, người mua cần phải x�c định trược khả năng t�i ch�nh. Tìm hi�̉u th�m�Tin tức bất động sản, đăng tin mua b�n cho thu� nh� đất gi� rẻ
[Linked Image]
Người mua cần x�c định khả năng t�i ch�nh trước khi mua bất động sản

Thứ hai, người mua kh�ng tham khảo nhiều về [url=https://www.linkedin.com/pulse/mua-ban-nha-dat-bat-dong-san-gia-re-lam-tien]Tin tức thị trường bất động sản hiện nay
, về chủ đầu tư. Bước t�m hiểu về chủ đầu tư l� một bước v� c�ng quan trọng trước khi quyết định c� mua bất động sản hay kh�ng. Th�ng tin về chủ đầu tư cần phải được t�m thấy một c�ch dễ d�ng, c�ng khai, minh bạch. C�c giấy tờ về mặt ph�p l� cũng cần phải được ho�n thiện trước khi người mua quyết định�mua bất động sản.Thứ ba, kh�ch h�ng�mua bất động sản�kh�ng quan tâm đến c�c tiện �ch xung quanh bất động sản.

Việc xem x�t c�c tiện �ch xung quanh bất động sản c� ph�t triển hay kh�ng cũng l� một vấn đề quan trọng m� người mua bất động sản ở thị trường�nha dat Da Nang�cần ch� �. Đây l� một ti�u ch� để đ�nh gi� bất động sản c� tiềm năng để ph�t triển hay kh�ng cũng như bất động sản c� thuận lợi cho cuộc sống h�ng ng�y hay kh�ng. V� vậy, nh� đầu tư cũng cần phải ch� � ph�t triển c�c tiện �ch xung quanh nếu kh�ng th� nguy cơ bất động sản kh�ng b�n được rất cao, khiến cho vốn bị tồn đọng.

Thứ tư, kh�ng t�m hiểu kỹ về kiến thức bất động sản v� đảm bảo t�nh ph�p l� của bất động sản. Đây l� vấn đề cần nắm r� đối với căn hộ dự �n. Những giấy tờ đảm bảo về mặt ph�p l� như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, c�ng văn giao đất của UBND th�nh phố/tỉnh sở tại, Giấy ph�p đầu tư dự �n, Giấy ph�p xây dựng; Thẩm định thiết kế cơ sở, chiều cao, mật độ, Quyết định cho ph�p triển khai dự �n của UBND th�nh phố/tỉnh� l� những giấy tờ cần xem x�t trước khi�mua�bất động sản�thuộc loại h�nh�căn hộ dự �n.
[Linked Image]
T�nh ph�p l� của bất động sản l� vấn đề rất quan trọng cần được quan tâm

Thứ năm, đối với nh� chung cư, người mua kh�ng thỏa thuận cũng như nắm r� c�c loại ph� đi k�m. Nhiều người mua bất động sản bất cẩn kh�ng thỏa thuận trước với chủ đầu tư về c�c loại ph� đi k�m như điện, nước, ph� dịch vụ, bảo vệ, gửi xe m� đ� mua bất động sản. Nhiều nơi lợi dụng sơ hở đ� để thu c�c loại ph� với gi� cao khiến cho người mua tốn rất nhiều tiền cho c�c loại ph� n�y. Đây cũng l� một điều m� người mua cần ch� � trước khi Mua ban nha dat gia re.

Thị trường�nha dat Da Nang�hiện nay đang c� những bước ph�t triển lớn khiến cho hoạt động mua b�n bất động sản cũng diễn ra nhộn nhịp. Nhiều nơi trong th�nh phố gi� bất động sản l�n cao bởi sự ph�t triển chung của th�nh phố. Bởi v� sự phức tạp của thị trường bất động sản n�n người mua cần cân nhắc kỹ nhiều yếu tố trước khi quyết định mua bất động sản để hạn chế những rủi ro trong tương lai.

Last edited by jasper13; 05/04/18 10:10 PM.